Projekt CSR - opis projektu

Informujemy, że w dniu 04 czerwca 2014r. firma Korff Isolmatic Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.: Wdrożenie w przedsiębiorstwie Korff Isolmatic Sp. z o.o. strategii CSR oraz usprawnienie standardów produkcji, w tym zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i poprawa relacji z personelem” o numerze 56 / SPPW / DPP/ 2014 ,który jest realizowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi.

Wartość dofinansowania: 92 960,00 PLN tj. 27 479,38 CHF.

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie oraz wdrożenie strategii CSR, udoskonalenie standardów produkcji, zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz poprawa relacji z personelem. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Opracowanie i wdrożenia strategii CSR w przedsiębiorstwie;
  2. Podjęcie komunikacji społecznej z otoczeniem poprzez bieżące informowanie wszystkich grup interesariuszy o zakresie realizowanych działań z zakresu CSR, na stronie internetowej Beneficjenta, portalach poświęconych tematyce CSR oraz dzięki prowadzonemu dialogowi z personelem;
  3. Zwiększenie efektywności działań pro środowiskowych organizacji poprzez weryfikację funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z wymaganiami formalno - prawnymi oraz wymaganiami wdrożonej normy ISO 14001;
  4. Ocena zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 - re– certyfikacja wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001;
  5. Dostosowanie dokumentacji systemowej przedsiębiorstwa do wytycznych oraz wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP);
  6. Wzrost mobilności 2 stanowiska pracy, dzięki zakupowi sprzętu IT wraz z oprogramowaniem;
  7. Rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej przedsiębiorstwa, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do badań tj. suszarka laboratoryjna, eksykator, waga precyzyjna;
  8. Oznakowanie wyrobu przedsiębiorstwa znakiem CE, dzięki przeprowadzeniu wstępnych badań typu;
  9. Realizacja wymagań normy – opracowanie zasad kontroli wyrobu;
  10. Realizacja wymagań normy, nakładającej obowiązek przygotowania wytycznych dla wykonawców wykonujących izolację różnymi metodami.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 kwietnia 2014 do 28 lutego 2015 r. W tym czasie zostaną zrealizowane następujące działania:

Działanie 1: Stworzenie strategii CSR

Działanie 2: Audyt środowiskowy

Działanie 3: Re – certyfikacja ISO 9001

Działanie 4: Poprawa dokumentacji systemowej ZKP

Działanie 5: Zakup sprzętu IT z oprogramowaniem

Działanie 6: Zakup aparatury do badań

Działanie 7: Przeprowadzenie wstępnych badań typu

Działanie 8: Opracowanie zasad kontroli wyrobu

Działanie 9: Opracowanie wytycznych dla wykonawców.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE